Biểu dương cấp uỷ viên là chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước

Lên top