Biểu dương các con học giỏi cũng là cách giúp bố mẹ các con làm việc tốt hơn