LĐLĐ Thanh Hóa:

Biểu dương 177 cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến

Lên top