BHXH Việt Nam ứng dụng hệ thống thông tin giám định BHYT: Người dân được hưởng lợi