BHXH TP. Hà Nội: Tăng số người thụ hưởng BHXH, giảm nợ đọng