BHXH tỉnh Ninh Thuận: Rà soát, giao sổ BHXH cho người lao động