Bế mạc Hội thi Cán bộ Công đoàn giỏi toàn quốc ngành xây dựng năm 2016