Bầu bổ sung 6 ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty Thương mại

Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Hà Nội. Ảnh: CĐHN
Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Hà Nội. Ảnh: CĐHN
Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Hà Nội. Ảnh: CĐHN
Lên top