Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

VỀ ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN:

Bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động