Bảo vệ quyền lợi cho 1.259 người được trở lại làm việc