Bảo vệ người lao động: 13 năm, 17 hợp đồng lao động