Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong năm 2016: Giải quyết chế độ BHXH cho 8,67 triệu lượt người