Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Trao sổ BHXH cho người lao động quản lý