Bao giờ Công ty dịch vụ bảo vệ Hàm Long (Bắc Ninh) mới bồi thường cho người lao động?