Cty B.I.C (Hải Phòng) nợ lương, BHXH gần 1 tỉ đồng:

Bao giờ công nhân được giải quyết quyền lợi?