Tổng LĐLĐ VN:

Ban hành luật tố tụng lao động là cần thiết