TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM:

Ban hành kế hoạch chăm lo đoàn viên và người lao động trong dịp Tết