ASSA đã nỗ lực hợp tác, thúc đẩy phát triển an sinh xã hội bền vững

Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019 chủ trì họp Ban Chấp hành.
Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019 chủ trì họp Ban Chấp hành.
Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019 chủ trì họp Ban Chấp hành.
Lên top