An toàn vệ sinh viên là nòng cốt

Người lao động tại Tổng Công ty Điện lực Dầu khí thực hiện nghiêm phòng chống dịch COVID-19 - một trong những nội dung hoạt động của Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021. Ảng: CĐDK
Người lao động tại Tổng Công ty Điện lực Dầu khí thực hiện nghiêm phòng chống dịch COVID-19 - một trong những nội dung hoạt động của Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021. Ảng: CĐDK
Người lao động tại Tổng Công ty Điện lực Dầu khí thực hiện nghiêm phòng chống dịch COVID-19 - một trong những nội dung hoạt động của Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021. Ảng: CĐDK
Lên top