91% thỏa ước lao động tập thể có nội dung lợi hơn cho NLĐ