85,94% dân số tỉnh Hải Dương tham gia BHYT

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hải Dương đã thành lập Bộ phận giám định chi khám chữa bệnh BHYT và Bộ phận giám sát chi khám chữa bệnh BHYT
Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hải Dương đã thành lập Bộ phận giám định chi khám chữa bệnh BHYT và Bộ phận giám sát chi khám chữa bệnh BHYT
Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hải Dương đã thành lập Bộ phận giám định chi khám chữa bệnh BHYT và Bộ phận giám sát chi khám chữa bệnh BHYT
Lên top