8 Cụm thi đua của Hà Nội ký cam kết giao ước

8 cụm thi đua ký cam kết giao ước. Ảnh: Hải Anh
8 cụm thi đua ký cam kết giao ước. Ảnh: Hải Anh
8 cụm thi đua ký cam kết giao ước. Ảnh: Hải Anh
Lên top