5 năm thực hiện đề án phát triển Công đoàn KCN-KCX TPHCM: Kéo giảm tranh chấp, ổn định quan hệ lao động