450 cán bộ công đoàn Hải Phòng tập huấn Bộ Luật Lao động 2019

PCT Tổng LĐLĐ VN Ngọ Duy Hiểu trực tiếp trao đổi, thông tin các nội dung cơ bản Bộ Luật lao động 2019 tới 450 cán bộ công đoàn tại Hải Phòng. Ảnh MD
PCT Tổng LĐLĐ VN Ngọ Duy Hiểu trực tiếp trao đổi, thông tin các nội dung cơ bản Bộ Luật lao động 2019 tới 450 cán bộ công đoàn tại Hải Phòng. Ảnh MD
PCT Tổng LĐLĐ VN Ngọ Duy Hiểu trực tiếp trao đổi, thông tin các nội dung cơ bản Bộ Luật lao động 2019 tới 450 cán bộ công đoàn tại Hải Phòng. Ảnh MD
Lên top