39% người lao động không thật sự gắn kết với doanh nghiệp

Giải quyết Zombie bằng cách nhân viên, người lao động là người tự đưa ra cam kết cụ thể, sau đó thống nhất với quản lý để thực hiện - Ảnh: L.T
Giải quyết Zombie bằng cách nhân viên, người lao động là người tự đưa ra cam kết cụ thể, sau đó thống nhất với quản lý để thực hiện - Ảnh: L.T