Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

3.000 công nhân Công ty Matrix Nghệ An đình công