300 vận động viên tham dự Giải Thể thao CĐ Bộ Tài chính mở rộng 2016