2 trường hợp được xét nâng ngạch công chức mà không phải thi từ 1.7

Lên top