19 DN Hàn Quốc tại Hải Phòng ký kết thỏa ước lao động nhóm

19 DN Hàn Quốc trong KCN Tràng Duệ (Hải Phòng) ký kết Thỏa ước lao động tập thể nhóm sáng ngày 8.6
19 DN Hàn Quốc trong KCN Tràng Duệ (Hải Phòng) ký kết Thỏa ước lao động tập thể nhóm sáng ngày 8.6
19 DN Hàn Quốc trong KCN Tràng Duệ (Hải Phòng) ký kết Thỏa ước lao động tập thể nhóm sáng ngày 8.6
Lên top