“100 ngày đêm thi đua” đạt năng suất cao của Mitraco Hà Tĩnh

Công nhân lao động Mitraco Hà Tĩnh hưởng ứng phong trào "100 ngày đêm thi đua". Ảnh: CĐ
Công nhân lao động Mitraco Hà Tĩnh hưởng ứng phong trào "100 ngày đêm thi đua". Ảnh: CĐ
Công nhân lao động Mitraco Hà Tĩnh hưởng ứng phong trào "100 ngày đêm thi đua". Ảnh: CĐ
Lên top