100% chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước được bồi dưỡng

Tập huấn kỹ năng thương lượng tập thể do Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức năm 2020. Ảnh: CĐKCN
Tập huấn kỹ năng thương lượng tập thể do Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức năm 2020. Ảnh: CĐKCN
Tập huấn kỹ năng thương lượng tập thể do Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức năm 2020. Ảnh: CĐKCN
Lên top