10 năm, nhà máy cung ứng bị các nhãn hàng áp giá gia công không đổi!