Kha Ly: “Nhiều người nói tôi đừng lấy anh Thanh Duy vì sẽ rất khổ”

Lên top