Tháng bảy heo may

Từ trái qua: Nhà báo Nguyễn An Định, nhà văn Triệu Xuân. Ảnh: Lưu Quang Định
Từ trái qua: Nhà báo Nguyễn An Định, nhà văn Triệu Xuân. Ảnh: Lưu Quang Định
Từ trái qua: Nhà báo Nguyễn An Định, nhà văn Triệu Xuân. Ảnh: Lưu Quang Định