Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Một miếng giữa làng

Tranh: Hoàng Đặng.
Tranh: Hoàng Đặng.