Một miếng giữa làng

Tranh: Hoàng Đặng.
Tranh: Hoàng Đặng.
Tranh: Hoàng Đặng.