Là biển của người Tbilisi

Cái hồ này chính là biển của người Tlibisi. Ảnh: HVM
Cái hồ này chính là biển của người Tlibisi. Ảnh: HVM
Cái hồ này chính là biển của người Tlibisi. Ảnh: HVM