Hà Nội buýt

"Buýt Hà Nội". Tranh màu nước của  Nguyễn Văn Sơn (Jack Son)
"Buýt Hà Nội". Tranh màu nước của Nguyễn Văn Sơn (Jack Son)