Giếng vua giếng làng

Giếng Xó La được dân gọi là giếng Gia Long dù sát mép biển nhưng ngọt quanh năm
Giếng Xó La được dân gọi là giếng Gia Long dù sát mép biển nhưng ngọt quanh năm
Giếng Xó La được dân gọi là giếng Gia Long dù sát mép biển nhưng ngọt quanh năm