Giá mình bay được như tiên

 Đường lên núi Thanh Thành. Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc tháng 9.2018. Ảnh: Tuyền Linh.
Đường lên núi Thanh Thành. Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc tháng 9.2018. Ảnh: Tuyền Linh.
Đường lên núi Thanh Thành. Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc tháng 9.2018. Ảnh: Tuyền Linh.
Lên top