Đơn giản nó là Maria

Tại phòng đón tiếp bệnh nhân - Bệnh viện đại học Emoy (Atlanta, Georgia). Ảnh: Tâm Trương.
Tại phòng đón tiếp bệnh nhân - Bệnh viện đại học Emoy (Atlanta, Georgia). Ảnh: Tâm Trương.
Tại phòng đón tiếp bệnh nhân - Bệnh viện đại học Emoy (Atlanta, Georgia). Ảnh: Tâm Trương.