Đánh cược bằng chồng!

Đôi vợ chồng ở đảo Lại Sơn (Kiên Giang) ra khơi trong một sáng âm u - Ảnh: Lê Tuyết
Đôi vợ chồng ở đảo Lại Sơn (Kiên Giang) ra khơi trong một sáng âm u - Ảnh: Lê Tuyết
Đôi vợ chồng ở đảo Lại Sơn (Kiên Giang) ra khơi trong một sáng âm u - Ảnh: Lê Tuyết