Cuộc đời bé nhỏ

Hiện trường vụ sạt núi ở Trà My.
Hiện trường vụ sạt núi ở Trà My.