Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chim mồi và bà mẹ

Tranh:  Lê Thiết Cương
Tranh: Lê Thiết Cương