Cái giếng nhà bà Sửu

Tranh: Lê Thiết Cương
Tranh: Lê Thiết Cương
Tranh: Lê Thiết Cương