Bà Chim sâu

Tranh sơn dầu của họa sĩ Nguyễn Trung.
Tranh sơn dầu của họa sĩ Nguyễn Trung.