Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ba bị chín quai

Túi cói. Ảnh: five.vn.
Túi cói. Ảnh: five.vn.