Mỗi người mỗi giọng

Ảnh: Tăng A Pẩu.
Ảnh: Tăng A Pẩu.