“Say” với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”

Cán bộ công đoàn và kỹ thuật Cty CP Cấp thoát nước Bắc Kạn bên hệ thống theo dõi cấp thoát nước của Cty
Cán bộ công đoàn và kỹ thuật Cty CP Cấp thoát nước Bắc Kạn bên hệ thống theo dõi cấp thoát nước của Cty
Cán bộ công đoàn và kỹ thuật Cty CP Cấp thoát nước Bắc Kạn bên hệ thống theo dõi cấp thoát nước của Cty
Lên top