Xem xét việc bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường