Từ ngày mai, lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992